Algemeen wedstrijdreglement Igoto

De technische ondersteuning van de wedstrijd wordt uitgevoerd door:

ARTEPUB-ACKA bvba, onder de handelsnaam ARTEPUB

Auguste Sniedersstraat 23

B-1030 Schaarbeek

België

Tel.: + 32 2 240 26 60

info@artepub.be

Geregistreerd bij de KBO met het nummer 0460.320.032

Artikel 1: Definitie

De term ‘Wedstrijd’ verwijst naar een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting, die ARTEPUB namens de Organisator organiseert in het raam van de diensten betreffende de mobiele IGOTO-applicatie.

De term ‘ARTEPUB’ verwijst naar de bvba ARTEPUB-ACKA BVBA zoals hierboven aangegeven.

De term ‘Organisator’ verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van ARTEPUB en/of zijn IGOTO-applicatie ter bevordering van een culturele activiteit, waaronder een Wedstrijd.

Artikel 2: Doel van de wedstrijd

In het raam van de promotie van culturele activiteiten en diensten via de mobiele applicatie IGOTO organiseert ARTEPUB in samenwerking met de Organisator ook gratis wedstrijden zonder aankoopverplichting.

Bij elke afzonderlijke Wedstrijd wordt de informatie over de te winnen prijs/prijzen, over de eventuele specifieke voorwaarden voor deelname, de deadline voor deelname en de voorwaarden betreffende het uitreiken en afhalen van de prijs/prijzen meegedeeld in de titel van de Wedstrijd, via een verwijzing naar de webstek van de Organisator en een bevestiging van deelname.

Artikel 3: Deelnemers

De Wedstrijd staat open voor alle personen met juridische bevoegdheid om een wettelijk bepaald contract af te sluiten, of in het bezit van het ouderlijke gezag in het geval van deelneming van een minderjarige.

Slechts één deelname per persoon is toegestaan ​​gedurende de gehele spelperiode, op straffe van nietigheid van alle deelnemingen.

Deelname verloopt uitsluitend op naam en deelnemers kunnen niet spelen namens andere deelnemers.

De managers en werknemers van de firma ARTEPUB zijn uitgesloten van de Wedstrijd.

Artikel 4: Inschrijving en het afhalen van de prijzen

Om geldig te zijn moet de inschrijving verlopen via:

–       het deelnemingsformulier dat elektronisch beschikbaar is via de IGOTO-applicatie en de IGOTO.BE-webstek

–       een papieren deelnemingsformulier dat per post wordt verzonden naar het volgende adres:
ARTEPUB-ACKA bvba
Auguste Sniedersstraat 23
B-1030 Schaarbeek

Op het deelnemingsformulier moet de deelnemer de volgende gegevens invullen:

–       naam

–       voornaam

–       geboortedatum

–       nationaliteit

–       e-mailadres

–       postadres

De deelnemer garandeert ARTEPUB dat hij oprechte, accurate en actuele informatie verstrekt.

ARTEPUB behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste deelnemingsformulieren te weigeren.

De wedstrijdwinnaar(s) worden per e-mail op de hoogte gebracht. De winnaar(s) moeten hun prijs rechtstreeks afhalen bij de Organisator op vertoon van hun identiteitskaart, of conform de instructies die deze meedeelt via telefoon, e-mail of sms-bericht.

Als de prijs niet volgens de opgegeven instructies wordt afgehaald wordt ervan uitgegaan dat de winnaar(s) eenvoudigweg verzaken aan de prijs; in dit geval zullen ze op generlei wijze aanspraak kunnen maken op wat voor financiële of andere compensatie dan ook.

Artikel 5: Aanvaarding van het algemene reglement en de algemene voorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd houdt automatisch in dat de deelnemer zonder voorwaarde of voorbehoud akkoord gaat met dit reglement en de algemene voorwaarden van ARTEPUB.

De deelnemer aanvaardt alle beslissingen van ARTEPUB tijdens de duur van de Wedstrijd of aan het einde daarvan. De deelnemer aanvaardt onherroepelijk alle voorwaarden betreffende het wedstrijdverloop.

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1. Algemeen

ARTEPUB garandeert de eerbiediging van de persoonlijke gegevens van de deelnemers en houdt zich strikt aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Ingevolge de Privacywet en de Europese algemene verordening betreffende gegevensbescherming nr. 2016/679 heeft elke deelnemer het recht om zijn gegevens in te kijken, te corrigeren en te verwijderen, zijn toestemming voor de verwerking ervan op elk ogenblik in te trekken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan.

Voor elke vraag betreffende het opslaan van de meegedeelde gegevens kan de deelnemer contact opnemen met ARTEPUB via dit adres:

ARTEPUB-ACKA

Auguste Sniedersstraat 23

B-1030 Schaarbeek

België

Tel.: + 32 2 240 26 60

Mail: info@artepub.be

6.2. Gebruik van persoonsgegevens

Als de deelnemer bij inschrijving het vakje ‘Ik ga akkoord met het gebruik van mijn gegevens door ARTEPUB’ aanvinkt, geeft hij daarmee duidelijk en stellig zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens door ARTEPUB. De deelnemer kan zijn toestemming op elk ogenblik intrekken.

Alle persoonsgegevens die de deelnemer bij deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden bewaard in een door ARTEPUB beheerde databank.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het verzenden van promotieaanbiedingen, kortingen, inlichtingen, studies en nieuwsbrieven, maar ook voor elke verificatie die ARTEPUB tijdens het wedstrijdverloop wenselijk acht.

Overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post heeft de deelnemer het recht om zich schriftelijk te verzetten tegen het verzenden van reclame via e-mail.

Behoudens bezwaar van de deelnemer kunnen zijn contactgegevens voor marketingdoeleinden worden meegedeeld aan de Organisator en aan contractueel met ARTEPUB verbonden derden.

ARTEPUB kan geen schade worden toegeschreven die voortvloeit uit het gebruik van de persoonlijke gegevens van de deelnemer door derden.

Artikel 7: Annulering of opschorting van de wedstrijd

ARTEPUB behoudt zich het recht voor om het verloop van deze Wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren, met name bij overmacht of onvoorziene omstandigheden. In dat geval kan ARTEPUB in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8: Fraude

In geval van om het even welk vorm van fraude of poging tot fraude en schending van het reglement behoudt ARTEPUB zich het recht voor om de deelnemer zonder enig recht op schadevergoeding uit te sluiten van de Wedstrijd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Wedstrijden die ARTEPUB via de IGOTO-applicatie organiseert, houden op generlei wijze verband met Apple Inc, Google of Microsoft; deze zijn geen sponsors en evenmin hebben ze er op welke manier dan ook mee te maken.

ARTEPUB zal in geen geval verantwoordelijk worden gesteld bij het niet-registreren van deelname als gevolg van een eventueel technisch probleem, gebrekkige toegang tot het internet, slechte gegevensverzending, verlies van brievenpost of welke andere reden dan ook die hem niet kan worden toegeschreven.

De rol van ARTEPUB blijft beperkt tot het organiseren van de Wedstrijd namens de organisator. ARTEPUB is niet verantwoordelijk voor claims of schade die direct of indirect het gevolg zijn van het uitreiken of niet-uitreiken van de prijs, noch van defect of gebrekkig functioneren daarvan, noch van elke mogelijke vorm van annulering, uitstel of het opnieuw programmeren van de prijs.

Indien het onmogelijk is een of meerdere wedstrijdprijzen uit te reiken (meer bepaald stopzetting van de activiteit om welke reden dan ook) is ARTEPUB in geen geval compensatie verschuldigd aan de winnaar(s) en/of de Organisator. Elke klacht van de winnaar(s) moet direct en uitsluitend aan de Organisator worden gericht.

Artikel 10: Nietigheid, toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De nietigheid van om het even welke bepaling van dit reglement, om wat voor reden dan ook, zal in geen enkel geval de geldigheid van de overige bepalingen van het reglement of het reglement als geheel beïnvloeden; in deze hypothese komen de partijen overeen met elkaar in contact te treden teneinde de ongeldige of geannuleerde bepaling te vervangen door een evenwaardige oplossing.

Dit reglement werd opgesteld op basis van de Belgische wetgeving, waaraan het onderworpen is.

Mocht een geschil optreden tussen ARTEPUB en/of de Organisator en/of een of meer deelnemer(s) zijn alleen de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

*