ARTEPUB
Toepassingsvoorwaarden van de
IGOTO-applicatie

De volgende wettelijke informatie is van toepassing op de maker en ontwikkelaar van de IGOTO-applicatie:

ARTEPUB-ACKA bvba

Auguste Sniedersstraat 23

B-1030 Schaarbeek

België

Tel.: + 32 2 240 26 60

info@artepub.be

Geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0460.320.032

Btw-nummer: BE0460.320.032

1.     Algemeen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna ‘AGV’) zijn bedoeld om de regels vast te leggen voor het gebruik van de mobiele Applicatie ‘IGOTO’, uitgegeven door de onderneming ARTEPUB-Acka (hierna ‘ARTEPUB’). De regels zijn bestemd voor elke gebruiker van de Applicatie (hierna ‘Gebruiker’ genoemd en nauwkeuriger omschreven in artikel 2).

De Gebruiker aanvaardt zonder voorwaarde of voorbehoud de huidige en volledige AGV. Door gebruik te maken van de Applicatie aanvaardt de Gebruiker automatisch en onherroepelijk de AGV.

ARTEPUB behoudt zich het recht voor deze AGV op om het even welk ogenblik te wijzigen. Nieuwe versies van de AGV worden aan de Gebruiker meegedeeld bij updates.

Als zou blijken dat de hierna volgende voorwaarden en bepalingen strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden van internetsites van Organisatoren of Externe Partners van ARTEPUB, dan zijn deze AGV doorslaggevend.

Als de Gebruiker deze algemene gebruiksvoorwaarden niet of niet volledig aanvaardt, ziet hij daarmee af van het gebruik van de Applicatie.

2.     Definities

Binnen deze AGV hebben woorden of uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen de volgende betekenis:

Applicatie : verwijst naar het door ARTEPUB uitgegeven computerprogramma IGOTO, dat gratis kan worden gedownload. Het werd ontwikkeld voor gebruik op mobiele toestellen (smartphones) en kan worden geïnstalleerd via het besturingssysteem van een mobiele terminal.

Diensten : verwijst naar alle diensten die via de Applicatie worden aangeboden.

Gebruiker : verwijst naar een natuurlijke persoon die de applicatie voor eigen doeleinden heeft gedownload, voor een strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Organisator : verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die voor de promotie van een culturele activiteit gebruikmaakt van de diensten van ARTEPUB en/of de IGOTO-applicatie.

Externe Partner : verwijst naar elke andere natuurlijke of rechtspersoon die geen Organisator is en met wie ARTEPUB samenwerkt om via de Applicatie content aan te bieden.

3.     Doel van de Applicatie

ARTEPUB is een bureau dat zich specialiseert in de promotie en reclame aangaande culturele activiteiten in België. ARTEPUB biedt verschillende reclameruimten aan op materiële of digitale dragers (affiches, banners, flyers enz.).

IGOTO is een applicatie voor het verstrekken van online informatie over culturele activiteiten in België.

De applicatie omvat volgende functies:

–       het scannen van ARTEPUB-dragers: door een foto te nemen van diverse ARTEPUB-reclamedragers die zijn aandacht trekken beschikt de Gebruiker meteen over de details van de bewuste activiteit;

–       het ontvangen van culturele aankondigingen en nieuwtjes;

–       het ontvangen van promotieaanbiedingen en wedstrijden;

–       het raadplegen van een culturele agenda via een partnerschap met Visit.brussels en CultuurNet Vlaanderen ;

–       het verwijzen naar de dichtstbijzijnde culturele activiteiten al naargelang de geolocatie van de Gebruiker.

Dankzij de scanfunctie van reclameboodschappen kan de Gebruiker snel beschikken over bijkomende informatie betreffende wat hij te zien krijgt op dragers in openbare plaatsen. Dankzij de applicatie kan hij producten en/of diensten reserveren via een hyperlink naar de reserveringspagina van de webstek van de Organisator.

De Gebruiker die via de Applicatie wil deelnemen aan wedstrijden van de Organisator wordt geacht kennis te nemen van het wedstrijdreglement op het volgende adres: www.igoto.be. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk het algemene en het specifieke wedstrijdreglement, die niet los kunnen worden gezien van elke deelname aan de genoemde wedstrijd.

4.     Toegang tot de IGOTO-applicatie

De toegang tot de Diensten van Applicatie is gratis voor niet-commercieel privégebruik; de Applicatie werkt op iOS en Android.

4.1.         Voorafgaande vereisten voor registratie

Om zich te registreren moet de Gebruiker:

–       wettelijke meerderjarig zijn;

–       en/of bij machte zijn een wettelijk bepaald contract af te sluiten;

–       en/of, als hij minderjarig is, toestemming van zijn ouders hebben gekregen;

–       en in elk geval zonder enig voorbehoud deze AGV hebben aanvaard.

De minderjarige die deze AGV aanvaardt, verklaart dat hij vooraf toestemming van zijn ouders heeft gekregen.

4.2.         Registratieprocedure

Om te kunnen genieten van de Diensten van de Applicatie moet de Gebruiker zich eerst registreren. Dit kan:

–       via zijn Facebookprofiel;

–       via een contactformulier met een reeks in te vullen velden.

Allereerst moet de Gebruiker zijn naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres opgeven. Het staat hem vrij om het veld met zijn postadres al dan niet in te vullen.

Om een ​​Applicatie-account aan te maken identificeert de Gebruiker zichzelf via een bestaand e-mailadres (waarvan hij de eigenaar is) en een persoonlijk wachtwoord. Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van zijn login, identificatie (e-mailadres e.a.) en wachtwoorden, en alleen hij staat garant voor de vertrouwelijkheid ervan.

Het registratieproces is maar afgerond als de Gebruiker een (naar het door hem opgegeven adres verstuurde) bevestigings-e-mail ontvangt, waarmee het profiel van de Gebruiker kan worden bekrachtigd.

ARTEPUB behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanvullende informatie en identificatiegegevens te vragen, naast alle mogelijke stavingsdocumenten.

De gebruiker garandeert ARTEPUB dat hij oprechte, accurate en actuele informatie heeft verstrekt.

Het staat de Gebruiker vrij zich op om het even welk ogenblik uit te schrijven.

ARTEPUB behoudt zich ook het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een gebruikersaccount stop te zetten wegens objectieve en gerechtvaardigde redenen die vooraf aan de belanghebbende werden meegedeeld. Dit geldt met name als de Applicatie voor commerciële doeleinden wordt gebruikt zonder een specifieke licentie of als de Applicatie wordt gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met de wet of bij niet-naleving van deze AGV.

5.     Verklaringen en verplichtingen van de Gebruikers

Door de Applicatie te downloaden verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte werd gebracht van en akkoord gaat met:

–       de toegang van de Applicatie tot de camera van zijn mobiele apparaat;

–       de toegang tot locatiegegevens, cookies en identificeringsrandapparatuur;

–       het feit dat adverteerders of andere partners op zijn mobiele toestel via cookies of vergelijkbare technologieën advertenties of diensten verspreiden;

–       als hij daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend door het aanvinken van de betreffende vakjes (opt-in), aanvaardt hij het gebruik van zijn e-mailadres voor het verzenden van ARTEPUB-nieuwsbrieven en het meedelen van zijn persoonlijke gegevens (hoofdzakelijk naam, geboortedatum, culturele interessesfeer en e-mailadres) aan Organisatoren en Externe Partners van ARTEPUB;

–       updates van de Applicatie, met inbegrip van aanpassingen van deze AGV;

–       het ontvangen van kennisgeving in verband met zijn interessesfeer voor zover hij dit heeft gevraagd (opt-in).

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

–       de Applicatie uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik op zijn toestel te downloaden;

–       de Applicatie niet geheel of gedeeltelijk, bestendig of voorlopig te wijzigen, kopiëren, verspreiden, door te geven, kenbaar te maken of te reproduceren, op welke manier of in welke vorm dan ook;

–       geen systemen op te zetten die mogelijk een inbreuk vormen of in oneerlijke concurrentie treden met ARTEPUB, in de zin van het schenden van deze AGV en/of de betreffende wetgeving;

–       geen gebruik te maken van de Applicatie voor enig doel dat onwettig is of schadelijk voor de rechten van ARTEPUB of derden;

–       ARTEPUB meteen op de hoogte te brengen van om het even welke schending (het hacken van zijn account, virussen enz.) en in het bijzonder van elk illegaal of niet-contractueel gebruik van de verstrekte inlichtingen, en dit ongeacht de verspreidingswijze.

Elk commercieel gebruik van de Applicatie moet verlopen via een specifieke, met ARTEPUB overeen te komen licentie. De Applicatie mag op generlei wijze worden gebruikt zonder schriftelijke en formele toestemming.

6. Bescherming van persoonsgegevens

6.1. Algemene inlichtingen

ARTEPUB is verantwoordelijk voor de verwerking van de via de IGOTO-applicatie verzamelde persoonsgegevens.

De gegevens waarvan sprake in deze algemene voorwaarden worden direct of indirect door de Gebruiker verstrekt. Ze zijn bestemd voor intern gebruik bij ARTEPUB voor de uitvoering van het contract, namelijk de goede werking van de IGOTO-applicatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan technische onderaannemers voor het goed functioneren van de IGOTO-applicatie. Wij gebruiken de gegevens ook voor directmarketingdoeleinden, met voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

ARTEPUB garandeert de eerbiediging van de persoonsgegevens van de Gebruikers en houdt zich strikt aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

De gegevens worden verzameld op basis van toestemming (opt-in) en/of voor contractuele doeleinden tussen de partijen. De toestemming kan te allen tijde op eenvoudig verzoek worden ingetrokken, behalve in gevallen waarin ARTEPUB de betrokken gegevens nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst of om zijn wettelijke verplichtingen na te komen.

Overeenkomstig de geldende reglementering heeft de Gebruiker als natuurlijke persoon het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, het wissen ervan te vragen, de verwerking ervan te beperken en zich te verzetten tegen de verwerking ervan voor directmarketingdoeleinden. De Gebruiker heeft ook recht op de overdraagbaarheid van de gegevens, d.w.z. dat deze hem worden meegedeeld in een gestructureerde en gangbare vorm. Het uitoefenen van deze rechten is gratis. Indien nodig kan de Gebruiker ons vragen om een van deze rechten uit te oefenen of ons een probleem melden met betrekking tot zijn/haar gegevens, en wel via het volgende adres:

ARTEPUB-ACKA bvba

Auguste Sniedersstraat 23

B 1030 Schaarbeek

Tel.: +32 2 240 26 60

Of via het volgende e-mailadres:

info@artepub.be

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ).

ARTEPUB implementeert geen geautomatiseerde individuele beslissing.

6.2. Gebruik van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden

Bij inschrijving geeft de Gebruiker eenduidig en stellig aan akkoord te gaan met het gebruik van zijn/haar gegevens door ARTEPUB en vinkt daartoe het vakje ‘Ik accepteer het gebruik van mijn gegevens door ARTEPUB voor directmarketingdoeleinden’ aan. In dat geval kunnen hem/haar e-mails worden gestuurd betreffende zijn/haar interesses. De Gebruiker kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken.

De Gebruiker heeft het recht zich te verzetten tegen het verzenden van reclameboodschappen per e-mail:

–       door op het moment van inschrijving te beslissen dergelijke aanvraag niet aan te vinken (toepassing van de opt-inregel);

–       via schriftelijk verzoek op gelijk welk ogenblik;

–       via de optie ‘afmelden’ in de publicitaire e-mail.

Behoudens bezwaar van de Gebruiker kunnen zijn/haar contactgegevens voor marketingdoeleinden betreffende zijn/haar interessesfeer worden meegedeeld aan Organisatoren en Partners die contractueel verbonden zijn met ARTEPUB. Daartoe geeft hij/zij duidelijk en stellig uiting aan zijn/haar instemming met het meedelen van zijn/haar gegevens door ARTEPUB aan Organisatoren of Partners door het vakje ‘Ik aanvaard dat ARTEPUB voor directmarketingdoeleinden mijn gegevens meedeelt aan Organisatoren van evenementen en Partners’ aan te vinken. De Gebruiker kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken.

ARTEPUB ziet erop toe dat de Organisatoren en Partners aan wie de gegevens worden verstrekt de bescherming van de persoonsgegevens naleven op basis van de geldende wetgeving.

6.3. Bewaring en verantwoordelijkheid voor de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de vermelde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van ARTEPUB.

Binnen de hierboven aangegeven grenzen is ARTEPUB dus gemachtigd om de persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die werden meegedeeld tijdens het inschrijven op de IGOTO-applicatie en het gebruik ervan.

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij ARTEPUB is Alexandre Pintiaux. Hij kan rechtstreeks worden bereikt via volgende gegevens:

Alexandre Pintiaux, advocaat

KBO / btw: 0831.365.224

Webstek: www.kaleis.be / Blog: www.artandlaw.be

Tel.: +32.2.244.44.06 / Fax: +32.2.793.00.73

Kaléïs – Advocatenkantoor: Paleizenstraat 153 bus 21 (La Lustrerie) – 1030 Brussel – België

7.     Intellectuele eigendom

Alle inhoudelijke en structurele elementen van de Applicatie zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, ontwerp- en modelrechten, en meer in het algemeen door de intellectuele eigendom alsmede door de bijzondere bepalingen van het Belgische wetboek van economisch recht met betrekking tot databanken. ARTEPUB heeft het concept van de Applicatie geregistreerd via de dienst i-DEPOT van het BBIE.

Alle intellectuele rechten in verband met de Applicatie zijn de exclusieve eigendom van ARTEPUB, behalve de elementen die door de Organisatoren en/of Externe Partners worden verstrekt.

ARTEPUB verleent de Gebruiker een gratis, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de Applicatie te gebruiken. Deze licentie blijft beperkt tot een niet-commercieel gebruik van de Applicatie door de Gebruiker.

Deze Gebruiksvoorwaarden impliceren geen overdracht van intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker, zowel aangaande structuur en inhoud van de Applicatie (onder voorbehoud van de licentie bedoeld in de vorige paragraaf) als aangaande de verschillende publicitaire locaties en dragers (affiche met tekeningen, foto’s, afbeeldingen) die door ARTEPUB namens de Organisatoren worden verspreid. De fotografische weergave van de affiches in het raam van het gebruik van de Applicatie impliceert op generlei wijze een afstand van intellectuele rechten op deze werken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Applicatie niet geheel of gedeeltelijk, bestendig of voorlopig te wijzigen, kopiëren, verspreiden, door te geven, kenbaar te maken of te reproduceren, op welke manier of in welke vorm dan ook, dit wat betreft de Applicatie in haar geheel, haar technische en esthetische componenten en de inhoud ervan (agenda, affiches, informatie enz.).

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe te vermijden dat hij via het gebruik van de Applicatie op wat voor manier dan ook afbreuk zou doen aan de rechten van ARTEPUB of de Organisator, en in het bijzonder dat dit gebruik een vervalsing of oneerlijke concurrentie met zich mee zou brengen.

8.     Beperking van aansprakelijkheid

8.1.         Links naar websteks of adressen van derden

Via hyperlinks of door het integreren van partnerinhoud (het scannen van de affiche, inlichtingen op de webstek van de Organisator of Externe Partner) verleent de Applicatie toegang tot externe websteks en specifieke accounts op diverse sociale netwerken (Facebookpagina, Instagram-account enz.) die door Organisatoren en/of Externe Partners van ARTEPUB worden beheerd.

ARTEPUB oefent geen enkele vorm van controle uit over deze websteks, over deze accounts op sociale netwerken en over de informatie afkomstig van Organisatoren en/of Externe Partners. ARTEPUB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. ARTEPUB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of ander materiaal dat via de Applicatie afkomstig is van of beschikbaar is op deze websteks en sociale netwerken. Alleen de Organisator en/of de Externe Partner zijn verantwoordelijk voor deze websteks, voor deze accounts op sociale netwerken en voor de inhoud ervan.

Bovendien kan ARTEPUB niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verliezen die het gevolg zijn van of in verband staan met het gebruik van de Applicatie, voor zover die betrekking hebben op goederen of diensten afkomstig van die externe bronnen.

ARTEPUB is niet aansprakelijk bij annulering van een activiteit waarnaar via de Applicatie wordt verwezen. Evenmin is ARTEPUB verantwoordelijk voor verzoeken om terugbetaling in geval van annulering, uitstel of een andere onvoorziene omstandigheid betreffende een culturele activiteit, aangezien het geen Organisator is maar enkel verspreider. Die verzoeken moeten rechtstreeks aan de Organisator en/of Externe Partner worden gericht, die ARTEPUB voor dit soort klachten vrijwaren.

ARTEPUB is niet aansprakelijk bij annulering van een wedstrijd waarnaar via de Applicatie wordt verwezen en waaraan de Gebruiker heeft deelgenomen of had willen deelnemen. Evenmin is ARTEPUB aansprakelijk als de datum van de activiteit betreffende de wedstrijd wordt geannuleerd of gewijzigd, of in geval van verlies, vernietiging, defect van de prijs of meer algemeen om het even welke gebeurtenis die het uitreiken van de wedstrijdprijs kan voorkomen of belemmeren.

8.2.         Algemeen

Behoudens grove schuld of kwaad opzet van zijn kant is ARTEPUB niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de Gebruiker en/of de Organisator oplopen als gevolg van het gebruik van de Applicatie, om welke reden dan ook.

In het raam van dit contract is ARTEPUB niet aansprakelijk of kan het niet als tekortkomend worden beschouwd bij vertraging of niet-nakoming, als de oorzaak het gevolg is van overmacht of de interventie van de Organisator en/of Externe Partner.

9.     Nietigheid

De nietigheid van een van de bepalingen van de AGV, om welke reden dan ook, zal op generlei wijze de geldigheid van de overige bepalingen van de AGV of de AGV als geheel beïnvloeden; in deze hypothese komen de Partijen overeen met elkaar in contact te treden teneinde de ongeldige of geannuleerde bepaling te vervangen door een evenwaardige oplossing.

10.  Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Bij elk mogelijk geschil zullen de Partijen trachten zich verzoenend op te stellen om tot een minnelijke oplossing te komen.

Mocht dit niet lukken, dan zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden onderworpen aan het Belgische recht en zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijke district (Franstalig indien van toepassing) van de ARTEPUB-zetel bevoegd.

*